Reklamačný poriadok

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok TRIAS, s.r.o., Podkonická 1, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 36 621 561, DIČ: 2021767616, IČ-DPH: SK2021767616, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vl.č.: 8730/S, a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

Kupujúci je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdudzuje, že bol oboznámený s týmto Reklamačným poriadkom.

Prevzatím tovaru kupujúcim je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu alebo okamih prevzatia tovaru kupujúcim od dopravcu.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra - ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, kódové označenie).

Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo. Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu.

Predĺžená záruka musí byť vždy v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom a s akoukoľvek súvisiacou reklamou, pričom v takomto prípade záručný list vždy obsahuje vyššie uvedené náležitosti a je vydaný v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.

II. DĹŽKA ZÁRUKY

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným v dodacom liste alebo v daňovom doklade (faktúre).

Pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť, ak je predĺžená záručná doba garantovaná výrobcom. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej záručnej lehoty. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku. 

 

III. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

I. Kupujúcemu je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť obalu, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

II. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@trias.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu.

III. Miestom pre podanie reklamácie a miestom pre odovzdanie tovaru po vybavení reklamácie je sklad spoločnosti TRIAS, s.r.o., Môťovská cesta 259/11, 960 01 Zvolen alebo sídlo spoločnosti TRIAS, s.r.o., Podkonická 1, 974 11 Slovenská Ľupča, podľa určenia predávajúceho. 

IV. Kupujúci je povinný chybný tovar odovzdať na reklamáciu v mieste pre uplatnenie reklamácie (sídlo spoločnosti, alebo sklad spoločnosti TRIAS, s.r.o.). Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho ďalšiemu poškodeniu. 

V. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia a chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

  1. mechanickým (fyzickým) poškodením tovaru z dôvodu nešetrného zaobchádzania,
  2. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou (do 40 st. Celzia), prašnosťou, relatívnou vlhkosťou vzduchu 60% plus mínus 5%, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia,
  3. tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté.

VI. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú fyzicky poškodené zjavným nešetrným zaobchádzaním, znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru k reklamačnému riadeniu, iba ak ide o znečistenie obvyklé.

IV. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

Zhoda s kúpnou zmluvou
V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve: Ak je tovar opraviteľný, jeho opravou. Ak je tovar neopraviteľný, dodaním nového tovaru v lehote podľa zákona, alebo vrátením kúpnej ceny oproti vráteniu nepoškodeného tovaru predávajúcemu. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov,  je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Kupujúci má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

  • ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
  • ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,
  • ak ide o iné chyby neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ, a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

Predávajúci pri odovzdaní tovaru na reklamáciu v Mieste pre uplatnenie reklamácie vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Ak si zákazník neprevezme reklamáciu do jedného mesiaca od uplynutí času, keď sa oprava alebo úprava mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní, má spoločnosť TRIAS, s.r.o. právo účtovať poplatok za uskladnenie vo výške 5,- € za každý začatý deň omeškania. Ak si zákazník neprevezme reklamáciu ani v lehote ďalších 6 mesiacov odo dňa, kedy bol zákazník povinný ju vyzdvihnúť, spoločnosť TRIAS, s.r.o. si vyhradzuje právo odpredaja veci tretej osobe. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej reklamácie, vyplatí TRIAS, s.r.o. zákazníkovi výťažok z predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok z predaja musí zákazník uplatniť u spoločnosti TRIAS, s.r.o.
 

V. ORGÁN DOZORU

Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, tel.:  048 / 412 49 69, fax: 048 / 412 46 93, e-mail: bb@soi.sk 

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento reklamačný poriadok je platný od 31.5.2021.

Reklamačný poriadok je súčasťou Obchodných podmienok TRIAS, s.r.o.


Ing. František Piffko, v.r.
konateľ